Waarom MONDAINE Suite?

De energietransitie is een maatschappelijke opgave waarin er een grote vraag is naar consistente inzichten op het gebied van flexibele energie infrastructuur. Overheden, netbeheerders, woningcorporaties en VvE’s staan voor grote beslissingen en gebruiken digitale rekenmodellen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en gevolgen van flexibele energiesystemen. Op de Nederlandse markt zijn tientallen van dit soort energie-rekenmodellen te vinden. Elk van deze modellen inclusief de uitkomsten ervan, zijn van waarde. Elk energiemodel produceert opzichzelfstaande data die moeilijk te verbinden is aan uitkomsten van andere energiemodellen. Om tot een succesvolle energietransitie te komen is een integraal, transparant en vooral betrouwbaar koppelmechanisme nodig.

MONDAINE Suite – innovatief koppelmechanisme voor energiemodellen – biedt een oplossing voor het bundelen van de krachten van verschillende belangrijke energie-rekenmodellen. MONDAINE Suite vormt namelijk de koppeling van bestaande modellen, waardoor een integrale set van modellen en data ontstaat. Doordat energiemodellen op elkaar aansluiten, kan data efficiënter, effectiever en consistenter met elkaar vergeleken en gecombineerd worden. Dit leidt tot betere, integrale oplossingen voor de energietransitie.

Wat kan MONDAINE Suite? 

Het doel van het MONDAINE Suite project is het ontwikkelen van een uniforme en gestructureerde ‘suite’ (een koppelingsmechanisme) op basis van bestaande energiemodellen, tools en data. Via de MONDAINE Suite kunnen bestaande energie-rekenmodellen met elkaar communiceren en data uitwisselen.

Opzichzelfstaande output van één model kan als input gebruikt worden voor andere modellen, waardoor het mogelijk is om modellen aan elkaar te schakelen, bijvoorbeeld in tijd (planfasen) of in schaal (van gemeentelijk naar regionaal niveau). Deze koppeling wordt in eerste instantie ingezet om drie veelgebruikte energiemodellen te koppelen: ETM, Vesta en PICO. In het project worden de toepasbaarheid, bruikbaarheid en meerwaarde van het koppelingsmechanisme getoetst en verbetert aan de hand van drie use-cases: Amsterdam, Hengelo en de Gooi- en Vechtstreek. Zodra de suite naar behoren functioneert, is de ambitie om zoveel mogelijk energie-rekenmodellen aan te laten sluiten. Op deze manier ontstaat er een grote integrale set van modellen en data die kan bijdragen aan een duurzame energietransitie.

De ontwikkeling van MONDAINE Suite ondersteunt hiermee de doelstellingen van TKI Urban Energy voor Flexibele Energie-Infrastructuur.

Samenwerking tussen energiemodellen zal beleidsmakers een betrouwbaarder inzicht geven in de (lokale) energietransitie en interactie met het hele energiesysteem, met tegelijkertijd voldoende detail om aan te sluiten bij de werkelijke situatie, en daarmee van inzicht naar beslissing kunnen gaan.

Korte omschrijving van het project

Op hoofdlijnen vormen de volgende activiteiten de basis voor het project: het ontwerpen van de MONDAINE suite, het verifiëren en valideren van de suite in de praktijk en het dissemineren van opgedane kennis en resultaten. Deze activiteiten zijn ondergebracht in zeven werkpakketen. In werkpakket 1 (WP1) ligt de focus op het creëren van een functioneel ontwerp van de suite, bestaande uit het door TNO ontwikkelde taal ESDL (Energy System Description Language). Het verifiëren en valideren van de suite wordt gedaan in drie use-cases: Amsterdam (WP2), Hengelo (WP3) en de Gooi- en Vechtstreek (WP4). In WP5 wordt een technische en inhoudelijke validatie van MONDAINE uitgevoerd, om zo aansluiting van andere modellen op de MONDAINE suite te kunnen faciliteren. In WP6 ligt de focus op kennisoverdracht en disseminatie, met als doel potentiële gebruikers en andere belanghebbenden in de keten te informeren en betrekken bij dit project. Tot slot zal dit project door goed projectmanagement (WP0) in staat worden gesteld haar doelen tijdig en met de beoogde kwaliteit te behalen.

Resultaat MONDAINE Suite

Het resultaat van de MONDAINE suite is een gevalideerde en integrale set van energiemodellen en data. Eindgebruikers worden op deze manier voorzien van informatie over energetische, duurzame en financiële aspecten van energiesystemen en krijgen de mogelijkheid om de effecten zien van een lokale beslissing voor de regio. Kortom: publieke en private actoren actief in de energietransitie krijgen op deze manier meer volledige informatie en daarmee betrouwbare inzichten. MONDAINE vormt op die manier een extra impuls voor de energietransitie.

Close Menu